10 – Lojdova slagalica „15“

Lojdova slagalica je igračka koja se sastoji od 15 pločica numerisanih brojevima od 1 do 15 razmeštenih nasumice u kutiji sa 4 x 4 = 16 polja (kvadrata) koje treba pomeranjem dovesti u  strogo rastući poredak 1,2,…,15. Pre sto godina ova slagalica je potpuno okupirala ljude u Evropi i SAD i  impresionirala matematičare. Rešivost  ove igračke-zagonetke  zavisi od parnosti  ukupnog broja inverzija  pri pomeranju pločica.

Dodatak: Zadaci za rešavanje, Matematičke zanimljivosti, Matematički humor

SAJT-prilog-10