22 – Ojlerovi kvadrati

Latinski kvadrat reda n je vrsta polumagičnog kvadrata i sastoji se od n različitih simbola uređenih u obliku kvadratne šeme na takav način da se svaki simbol javlja samo jednom u svakoj vrsti i samo jednom u svakoj koloni. Superpozicija ovih kvadrata pod određenim uslovima daje tzv. Ojlerove kvadrate koji su u vezi sa čuvenom Ojlerovom hipotezom.

Dodatak:  Rešenje nagradnog zadatka, Zadaci za rešavanje, Matematičke zanimljivosti, Matematički humorSAJT-prilog-22