4 – Goldbahova hipoteza

Goldbahovu hipotezu iz 1742. godine formulisao je pruski istoričar i matematičar Kristijan Goldbah, a preformulisao čuveni matematičar Leonard Ojler. Goldbah-Ojlerova hipoteza (ili stroga Goldbahova hipoteza) pretpostavlja da se svi pozitivni parni prirodni brojevi veći od 2 mogu predstaviti kao suma dva prosta broja. Do današnjeg dana hipoteza nije ni dokazana ni opovrgnuta, čak ni uz obilatu pomoć najmoćnijih kompjutera. Formulacija ove pretpostavke je toliko jednostavna da baš ta činjenica predstavlja problem: matematičari ne znaju odakle da počnu.

Dodatak: Zadaci za rešavanje, Matematički humorSAJT-prilog-4