46 – Nasumično kretanje u prostoru

U prilogu je razmatran problem nasumičnog kretanja u jednodimenzionalnom, dvodimenzionalnom i trodimenzionalnom prostoru, pri čemu se nasumično kretanje sprovodi preko slučajnih brojeva. Verovatnoća da se, polazeći iz određene tačke, posle dovoljno velikog broja “koraka” stigne u polaznu tačku je 1 za dimenzije n=1 i n=2, dok je u slučaju trodimenzionalnog prostora verovatnoća 0.34.

Dodatak:  Nagradni zadatak, Zadaci za rešavanje, Matematičke zanimljivosti, Matematički humorSAJT-prilog-46